de en off ru

When the shit hits the fan, keep your mouth shut!